Przejdź do treści

Procedura dyplomowania - informacje dla studentów z kierunków Elektronika i telekomunikacja, Electronic and Telecommunication Engineering, Inżynieria biomedyczna oraz Biomedical Engineering and Technologies

Data dodania
Kategorie

Egzaminy dyplomowe - informacje dla studentów z kierunków Elektronika i telekomunikacja, Electronic and Telecommunication Engineering, Inżynieria biomedyczna oraz Biomedical Engineering and Technologies

Wybór tematu pracy dyplomowej

Zgłaszanie i opiniowanie tematów prac dyplomowych odbywa się z wykorzystaniem platformy WIKAMP (Tematy prac dyplomowych W2). Student wybiera temat z listy dostępnych tematów lub Promotor zgłasza temat dedykowany dla konkretnego studenta.

Po wybraniu tematu pracy należy oczekiwać na akceptację wyboru przez Promotora. W chwili akceptacji/odrzucenia wysyłana jest wiadomość e-mail o tym fakcie. Wydrukowana Karta tematu pracy dyplomowej musi zostać podpisana przez Studenta i Promotora, a następnie dostarczona do Jednostki dyplomującej (właściwej Katedry/Instytutu).


Obsługa formalności związanych z pracami dyplomowymi realizowanymi w Instytucie Elektroniki PŁ - pokój 306, III piętro, budynek B-9  (al. Politechniki 10), tel. 42 631 26 44, godz. 9.00-15.00, e-mail: anna.janisz@p.lodz.pl.

Studenci IFE – przed egzaminem dyplomowym należy KONIECZNIE zapoznać się z zasadami zamieszczonymi w załącznikach na stronie ife.p.lodz.pl, właściwymi dla danego kierunku studiów.


Egzamin dyplomowy

I. Przed złożeniem dokumentów na egzamin dyplomowy:

Student, Promotor oraz Recenzent wykonują czynności związane z pracą dyplomową poprzez aplikację Panel dyplomanta w portalu VirTUL.

Po uruchomieniu Panelu dyplomanta, Student, Promotor oraz Recenzent otrzymują wiadomość na adres poczty elektronicznej w uczelnianym systemie poczty SPE zawierającą link prowadzący do Panelu dyplomanta.

Następnie należy:
 1. Pobrać okładkę z logo Instytutu, która posłuży do oprawy wydrukowanej pracy (gotowe okładki można pobrać w pok. 306),
 2. Wydrukować i oprawić 1 egzemplarz pracy.  Prace dyplomowe powinny być drukowane z Panelu Dyplomanta i dopiero wtedy mogą zostać oprawione. W ten sposób zapewniona jest zgodność pomiędzy wersja drukowaną i sprawdzoną przez system antyplagiatowy. Promotor może zażyczyć sobie dodatkowy egzemplarz, który należy wówczas wydrukować i również oprawić.

     Egzemplarz pracy powinien zawierać:

 • stronę tytułową - w języku polskim lub angielskim w zależności od języka pracy wg wzorca z Zarządzenia Rektora 75/2022 z 22 grudnia 2022 
 • jednostronicowe streszczenia ze słowami kluczowymi w języku polskim i angielskim – umieszczone na początku pracy,
 • streszczenia pracy powinny być również wysłane w wersji elektronicznej na adres anna.janisz@p.lodz.pl

Wymagania techniczne dotyczące pracy:

 • druk dwustronny,
 • oprawa - miękka, twardy grzbiet, okładka otrzymana z Instytutu (pk. 306).

Niespełnienie w/w wymagań spowoduje nieprzyjęcie dysertacji.


II. Dokumenty, które należy złożyć wraz z pracą w jednostce dyplomującej:
 1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego generowane z Panelu dyplomanta, podpisane przez Dyplomanta
 2. Raport ogólny z badania JSA podpisany przez Promotora pracy (generowany z Panelu dyplomanta)
 3. Kartę obiegową (Potwierdzenie uregulowania zobowiązań wobec Uczelni) - wypełnioną i podpisaną. Kartę pobiera się z WebDziekanatu po zalogowaniu się (wydruk dokumentu z Generatora podań).
  Poniżej karta obiegowa TYLKO dla studentów IFE:
 1. Na stronie Biura Karier PŁ należy wyrazić zgodę lub odmowę zgody na udział w badaniu losów zawodowych absolwentów — rejestracja na stronie https://biurokarier.p.lodz.pl/studenci-absolwenci/losy-zawodowe-absolwentow
Uwaga
Dokumenty nie zostaną przyjęte i egzamin nie będzie wyznaczony jeżeli dyplomant ma braki ocen lub zaliczeń w systemie.
Wszystkie dokumenty należy złożyć w jednostce dyplomującej (Instytut Elektroniki - pokój 306, III piętro, budynek B-9 "Lodex" lub w sekretariacie Instytutu, w razie nieobecności pracownika).
STUDENCI IFE — przed złożeniem kompletu dokumentów udają się w pierwszej kolejności do Biura ds. Studenckich IFE.

 

III. Dodatkowe informacje:
 1. Student składający prośbę o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego powinien dodatkowo upewnić się czy nie zalega z jakimikolwiek opłatami w stosunku do uczelni (np. za płatne powtarzanie semestru dyplomowego) oraz czy wszystkie oceny i zaliczenia z przedmiotów oraz pracy dyplomowej zostały wpisane do systemu.
 2. Na egzaminie dyplomowym student powinien mieć przy sobie legitymację studencką, którą w przypadku studiów II stopnia zobowiązany jest przekazać przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej po zakończonym egzaminie.
 3. Studenci IFE – przed egzaminem dyplomowym należy KONIECZNIE zapoznać się z zasadami zamieszczonymi w załącznikach na stronie ife.p.lodz.pl, właściwymi dla danego kierunku studiów.
Uwaga

Zgodnie z Komunikatem Nr 03/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 18 maja 2021 r. egzaminy dyplomowe przeprowadza się co do zasady w trybie bezpośrednim na terenie uczelni. Na uzasadniony wniosek zainteresowanego studenta, promotora lub przewodniczącego komisji egzaminu dyplomowego prodziekan ds. studenckich może podjąć decyzję o przeprowadzeniu egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym.

Student ubiegający się o przeprowadzenie egzaminu dyplomowego przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość składa wniosek o dopuszczenie do egzaminu zawierający prośbę o przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w takiej formie do Prodziekana ds. studenckich, właściwego dla tego studenta, poprzez promotora pracy dyplomowej. W składanym wniosku student powinien jednoznacznie potwierdzić posiadanie dostępu do komputera wyposażonego w mikrofon i kamerę, podłączonego do szybkiego, stacjonarnego internetu oraz dostępu do usługi Teams Politechniki Łódzkiej oraz zadeklarować znajomość wykorzystywania tej usługi.

Wniosek jest generowany z panelu dyplomanta.

Studentów ubiegających się o egzamin dyplomowy przeprowadzony przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość prosimy o zapoznanie się z: Komunikatem Prorektora ds. Kształcenia ws. zasad organizacji egzaminów dyplomowych przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość z dnia 29 czerwca 2020 roku, a następnie postępowanie według standardowej procedury.


IV. Odbiór dyplomów

Dyplomy oraz suplementy wydaje Sekcja Dyplomów Politechniki Łódzkiej, ul. Radwańska 29, tel. 42 631 20 91, w terminie 30 dni od daty egzaminu dyplomowego.


*) w razie nieobecności prosimy o kontakt z sekretariatem Instytutu - p. Aleksandra Sibińska, pok. 307, tel. 42 631 26 26, aleksandra.sibinska@p.lodz.pl